Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengertian Bangsa Beserta Definisi dan Unsurnya Berdasarkan keterangan dari Para Ahli

Dunia-Pendidik.Com - Sebagai penduduk negara Indonesia anda harus berupaya guna mendahulukan kepentingan bangsa Indonesia. Namun tahukah anda apa itu makna dan pengertian bangsa? Bangsa dapat ditafsirkan sebagai kumpulan manusia yang memiliki keserupaan keturunan, bahasa, budaya, sejarah, ideologi, dan distrik tertentu, serta mempunyai kehendak guna bersatu.

Pengertian Bangsa Beserta Definisi dan Unsurnya Berdasarkan keterangan dari Para Ahli

Tentunya definisi bangsa dan negara berbeda-beda. Kata bangsa lebih merujuk pada menyebut sebuah kelompok sebab adanya ras, adat istiadat, bahasa, dan agama yang menjadi hal pembeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Sementara negara lebih bermakna sebagai wadah sah yang menampung bangsa-bangsa tersebut.

Terdapat sejumlah faktor-faktor pembentuk bangsa, di antaranya ialah primordial, sakral, tokoh, sejarah, dan pertumbuhan ekonomi. Primordial ialah ikatan kekerabatan, keserupaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Sakral ialah adanya ikatan suci dan religi yang menjadi simbol kebersangkutanan bangsa.

Tokoh adalahpanutan guna mewujudkan misi-misi bangsa. Sejarah dimaksudkan sebagai empiris masa kemudian bersama. Adapun pertumbuhan ekonomi pun penting sebab semakin pelbagai kebutuhan masyarakat sehingga menciptakan masyarakat semakin ketergantungan satu sama beda dalam sebuah bangsa.

Pengertian Bangsa

Di bawah ini akan diterangkan apa saja definisi bangsa, baik menurut keterangan dari KBBI, secara umum, maupun menurut keterangan dari pendapat semua ahli.

Arti Bangsa Berdasarkan keterangan dari KBBI
Bangsa juga dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang seringkali terikat sebab kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam makna umum, dan menduduki wilayah tertentu di muka bumi.

Definisi Bangsa Secara Umum
Pengertian bangsa secara umum ialah suatu kumpulan manusia yang dirasakan secara nasional mempunyai identitas bersama, dan mempunyai keserupaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan destinasi yang sama dalam sebuah wilayah tertentu.

Pengertian Bangsa Berdasarkan keterangan dari Para Ahli

Berikut ini akan diterangkan mengenai apa saja pengertian dan definisi bangsa menurut keterangan dari pendapat para berpengalaman dan pakar bersangkutan.

Berdasarkan keterangan dari Otto Van Bauer

Pengertian bangsa menurut keterangan dari Otto Bauer ialah suatu format persatuan sekelompok insan yang mempunyai karakter atau perangai yang sama dan terbentuk sebab adanya hal perasaan senasib.

Berdasarkan keterangan dari Benedict Anderson

Definisi bangsa ditafsirkan oleh Benedict Anderson sebagai sebuah komunitas politik yang sedang di dalam sebuah wilayah yang jelas batasnya dan mempunyai kedaulatan.

Berdasarkan keterangan dari Ernest Renant
Pengertian bangsa menurut keterangan dari Ernest Renant ialah suatu kumpulan manusia yang merasa dirinya bersatu sebab adanya perasaan senasib dan sependeritaan di masa lalu, serta mempunyai cita-cita yang sama mengenai masa depan.

Pengertian Hans Kohn

Pengertian bangsa menurut keterangan dari Hans Kohn ialah sekelompok insan yang majemuk dan bersatu sebagai hasil proses perjuangan sejarah. Suatu bangsa terbentuk dan mempunyai ciri khas, contohnya persamaan ras, bahasa, wilayah, adat istiadat, dan agama.

Berdasarkan keterangan dari Soekarno

Pengertian bangsa menurut keterangan dari Soekarno, yakni sebuah bangsa di samping mempunyai ciri-ciri tertentu pun harus ditandai oleh adanya keserupaan rasa cinta tanah air.

Berdasarkan keterangan dari Mohammad Hatta
Pengertian bangsa menurut keterangan dari Mohammad Hatta ialah suatu persatuan yang ditentukan oleh keinsyafan, sebagai sebuah persekutuan yang tersusun menjadi satu yakni terbit sebab percaya atas persamaan nasib dan tujuan.

Berdasarkan keterangan dari Friederich Ratzel
Arti bangsa adalahsebuah kumpulan manusia yang terbentuk sebab adanya hasrat atau keinginan untuk bersatu yang timbul dari adanya rasa kesatuan antara insan dan lokasi tinggalnya.

Berdasarkan keterangan dari Joseph Stalin
Definisi bangsa menurut keterangan dari Joseph Stalin ialah suatu komunitas rakyat yang stabil yang terbentuk atas dasar keserupaan wilayah, bahasa, ekonomi, serta perasaan psikologis yang terwujud dalam kebiasaan bersama.

Berdasarkan keterangan dari Anthony D. Smith
Definisi bangsa ialah suatu komunitas insan yang mempunyai nama, menguasai sebuah tanah air, mempunyai mitos-mitos dan sejarah bersama, kebiasaan politik bersama, perekonomian tunggal, dan hak serta keharusan bersama untuk semua anggotanya.

Berdasarkan keterangan dari Rudolf Kjellen
Arti bangsa dianalogikan dengan sebuah organisme biotis dan menyamakan jiwa bangsa dengan nafsu hidup dari organisme termaksud. Suatu bangsa mempunyai desakan kehendak guna hidup, menjaga dirinya dan kehendak guna berkuasa.

Jacobsen dan Lipmann


Bangsa pun dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan manusia yang lahir sebab adanya satu kesatuan kebiasaan (cultural unity) dan satu kesatuan politik (political unity).

Berdasarkan keterangan dari Lothrop Stoddard
Arti bangsa menurut keterangan dari Lothrop Stoddard ialah suatu keyakinan yang dipunyai oleh sebanyak orang yang lumayan banyak, bahwa mereka adalah suatu bangsa.

Berdasarkan keterangan dari Guibernau
Bangsa ialah negara kebangsaan mempunyai unsur-unsur urgen pengikat, yaitu: psikologi (sekelompok insan yang mempunyai kesadaran bareng membentuk kesatuan masyarakat guna hidup bersama), kebudayaan (merasa menjadi satu unsur dari kebudayaan bersama), teritorial (batas distrik atau tanah air), sejarah dan masa mendatang (mempunyai sejarah dan perjuangan masa mendatang yang sama), dan politik (mempunyai hak menjalankan pemerintahan sendiri).

Berdasarkan keterangan dari Kranenburg

Berdasarkan keterangan dari teori dari Kranenburg, definisi bangsa secara singkat ditafsirkan sebagai sebuah organisasi dominasi yang dibuat oleh sekelompok insan pada negara.

Berdasarkan keterangan dari Ki Bagoes Hadikoesoemo
Berdasarkan keterangan dari Ki Bagoes Hadikoesoemo, definisi bangsa bisa didefinisikan sebagai bersatunya orang dengan lokasi ia berada, persatuan antara orang dengan wilayah.

Berdasarkan keterangan dari Rawink

Definisi bangsa menurut keterangan dari Rawink ialah sekumpulan insan yang bersatu pada satu distrik dan memunyai keterikatan dengan distrik tersebut. Dengan batas teritori tertentu dan terletak dalam geografis tertentu.

Unsur-Unsur Bangsa

Terdapat sejumlah unsur-unsur terbentuknya bangsa yang turut jadi hal pembentuk terbentuknya sebuah bangsa di distrik tertentu. Berikut adalah unsur-unsur bangsa.
  1. Adanya sekelompok insan yang sedang di dalam sebuah wilayah tertentu.
  2. Adanya kemauan yang sama guna bersatu pada tiap anggota kelompok.
  3. Adanya kehendak untuk menyusun pemerintahannya sendiri.
  4. Adanya hal psikologis yang membuat kumpulan manusia itu mempunyai perasaan senasib, seperjuangan serta mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama.
  5. Adanya keserupaan budaya, bahasa, dan karakteristik lainnya yang memisahkan dengan bangsa lainnya.

Nah itulah referensi definisi bangsa menurut keterangan dari para berpengalaman beserta makna dan pengertian bangsa menurut keterangan dari KBBI dan secara umum. Dijelaskan pun unur-unsur terbentuknya bangsa secara lengkap.                       

Posting Komentar untuk "Pengertian Bangsa Beserta Definisi dan Unsurnya Berdasarkan keterangan dari Para Ahli"